Статут асоціації

“Затверджено”

Установчим з’їздом ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»

Протокол № 1 від «16» травня 2021 року

м. Київ – 2021 р.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» (надалі – Асоціація) є добровільним об’єднанням лікарів-нейрохірургів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються лікувальною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою. Діяльність Асоціації спрямована на сприяння розвитку нейрохірургії та суміжних спеціальностей, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів, підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог, що базуються на ідеях гуманності, взаєморозуміння і взаємодопомоги.
1.2. Асоціація є неприбутковою та некомерційною і не має на меті отримання прибутку.
1.3. Діяльність Асоціації здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», чинного законодавства та цього Статуту. Правовою основою діяльності Асоціації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Асоціацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.4. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності, створюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке їй належить і на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення. Держава, її органи і організації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, як і Асоціація не відповідає за зобов’язання держави, її органів і організацій.
1.6. Асоціація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Асоціація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі і валютні. Асоціація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.7. Члени Асоціації не мають права на частку майна Асоціації. Доходи або майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів керівних органів та інших пов’язаних з ними осіб.
1.8. Найменування організації:
1.8.1. Повне найменування:
– українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ»;
– англійською мовою – «UKRAINIAN NEUROSURGICAL ASSOCIATION».
1.8.2. Скорочене найменування:
– українською мовою – ГО «УНА»;
– англійською мовою – UNA.
1.9. Організаційно-правова форма Асоціації: Громадська організація.
2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку нейрохірургії, інтеграція зусиль фахівців різного профілю, які беруть участь у діагностиці ушкоджень нервової системи та лікуванні хворих з неврологічними та нейрохірургічними захворюваннями, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів, підвищення їх кваліфікації.
2.2. Основними напрямками діяльності Асоціації є:
– розповсюдження та забезпечення вільного доступу до інформації, вільного обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії;
– поширення фахової інформації та забезпечення вільного доступу до неї, а також, підтримка обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії, неврології та суміжних дисциплін;
– підтримка навчальних та дослідницьких програм фундаментального і прикладного напрямків у галузі нейронауки;
– сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації вітчизняних неврологів та нейрохірургів, як в Україні, так і за кордоном;
– сприяння організації навчальних та дослідницьких програм у галузі неврології та нейрохірургії;
– проведення за запитами відповідних Державних структур експертних оцінок у галузі неврології та нейрохірургії, акредитації, атестації, ліцензуванні, сертифікації;
– розробка конкретних рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем фундаментального та прикладного характерів в галузі неврології та нейрохірургії;
– сприяння і участь у розробці клінічних настанов, протоколів, стандартів і системи управління якістю надання неврологічної та нейрохірургічної допомоги;
– організація та проведення із фахівцями суміжних спеціальностей нейрохірургічних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок (в тому числі міжнародних), майстер-класів із залученням українських та іноземних фахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвідом.
2.3. З метою реалізації статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
– звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя
– проводити мирні зібрання;
– вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди з питань, що стосуються статутної діяльності та не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
– розповсюджувати на безприбутковій основі фахові наукові журнали, збірки, монографії, буклети, тощо, а також на безприбутковій основі створювати та розповсюджувати, за допомогою засобів масової інформації та сучасних інформаційних технологій, навчальні, наукові, медичні та інформаційні програми;
– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
– здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
– отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.
3.2. Члени Асоціації також можуть входити до інших українських та міжнародних товариств і асоціацій, як індивідуальні члени цих організацій.
3.3. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, працюють у галузі нейрохірургії, суміжних спеціальностях, або активно сприяють її діяльності та мають стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років, визнають цей Статут, виконують його вимоги, сплачують членські внески і беруть участь в діяльності Асоціації.
3.4. Громадяни інших держав та особи без громадянства можуть мати статус асоційованого або почесного члена Асоціації.
3.5. Прийняття у члени Асоціації проводиться на підставі особистих заяв громадян за рішенням Правління Асоціації. Це рішення затверджується на черговому З’їзді Асоціації.
3.6. Члени Асоціації сплачують членські внески згідно із Порядком внесення та розмірів вступних та членських внесків, що затверджується З’їздом Асоціації.
3.7. Членство в Асоціації припиняється у разі:
3.7.1. добровільного виходу з Асоціації;
3.7.2. автоматичного припинення членства;
3.7.3. виключення з членства Асоціації.
3.8. Добровільний вихід з Асоціації здійснюється шляхом подання до Президента письмової заяви про вихід. Рішення Правління Асоціації у разі добровільного виходу з Асоціації не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.
3.9. Автоматичне припинення членства в Асоціації відбувається у разі смерті члена Асоціації, визнання його недієздатним, а також у випадку припинення діяльності Асоціації.
3.10. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації за рішенням Правління Асоціації із подальшим затвердженням рішення З’їздом Асоціації з таких підстав:
– недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації, а також невиконання рішень органів управління Асоціації;
– вчинення діянь, що суперечать статутній меті Асоціації та/або завдають шкоду її репутації;
– виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
– систематична несплата членських внесків.
3.11. Член Асоціації, який не вносить протягом 12-ти місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів Асоціації, що оформляється рішенням Правління Асоціації.
3.12. У випадку припинення членства в Асоціації майно та кошти, передані членом Асоціації в якості вступних, членських та інших внесків до Асоціації, не повертаються.
3.13. Члени Асоціації мають право:
– брати участь у діяльності Асоціації, а саме в роботі керівних органів Асоціації, її відокремлені підрозділи, а також у реалізації програм, проектів та заходів Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Асоціації;
– обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і внутрішніми документами Асоціації;
– подавати пропозиції керівним органам Асоціації щодо вдосконалення діяльності Асоціації;
– ініціювати створення відокремлених підрозділів Асоціації для виконання статутних завдань Асоціації в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
– вимагати розгляду на З’їзді Асоціації будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
– брати участь у всіх заходах Асоціації (з правом голосу);
– представляти Асоціацію на міжнародних заходах (конгресах, конференціях та ін.);
– друкувати наукові роботи в друкованих виданнях Асоціації і безкоштовно одержувати друковану періодику Асоціації.
– одержати Посвідчення члена Асоціації;
– одержувати інформаційну та іншу допомогу з боку Асоціації під час проведення навчання, у тому числі циклів підвищення кваліфікації;
– одержувати повну та достовірну інформацію з питань діяльності Асоціації;
– звертатися з заявами, запитаннями і пропозиціями до будь-якого органу Асоціації і отримувати відповіді на них по суті;
– обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
– одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів, у діяльності, що відповідає меті Асоціації на умовах, затверджених Правлінням;
– ознайомлюватися із протоколами З’їзду та рішеннями інших керівних органів Асоціації;
– добровільно виходити з членства в Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;
– брати участь у фінансуванні програм та заходів Асоціації, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Асоціацією чи створеними нею організаціями, установами і підприємствами
3.14. Члени Асоціації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями З’їзду, Правління та іншими внутрішніми документами Асоціації.
3.15. Члени Асоціації зобов’язані:
– дотримуватись вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації;
– виконувати рішення З’їзду та Правління Асоціації;
– своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
– сприяти досягненню основних завдань та мети Асоціації;
– утримуватися від дій, які завдають шкоди Асоціації і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;
– надавати всебічну допомогу Асоціації в реалізації її статутної мети;
– своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації;
– інформувати керівні органи Асоціації про факти, що можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту;
– нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
3.16. Асоційованими членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, які припинили практичну лікувальну і педагогічну діяльність через вихід на пенсію, або через інші причини, та прийняті до складу асоційованих членів Асоціації в порядку, визначеному цим Статутом.
3.17. Прийом до складу асоційованих членів Асоціації здійснюється на підставі особистих заяв громадян за рішенням Правління Асоціації. Це рішення затверджується на черговому З’їзді Асоціації.
3.18. Припинення асоційованого членства в Асоціації здійснюється у випадках та порядку, передбаченому для членів Асоціації.
3.19. Права асоційованого члена Асоціації:
– на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Асоціації;
– брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією, за винятком випадків, визначених цим Статутом;
– дорадчого голосу під час проведення З’їзду Асоціації;
– надавати відповідним органам Асоціації пропозиції щодо діяльності Асоціації;
– звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Асоціації;
– брати участь у заходах, які організовує Асоціація, користуватись послугами, які надає Асоціація;
– брати участь у соціальній та благодійній допомозі, що здійснюється Асоціацією.
3.20. Обов’язки асоційованого члена Асоціації:
– у своїй діяльності, якщо вона стосується Асоціації, керуватися Статутом та внутрішніми положеннями Асоціації;
– не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Асоціації;
– утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Асоціації, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації;
– не порушувати прав інших членів Асоціації, в т. ч. асоційованих у відносинах з Асоціацією;
– підтримувати авторитет та ділову репутацію Асоціації;
– зазначати в заяві про вступ в асоційовані члени свої актуальні контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, тощо);
– повідомляти Асоціацію про зміну своїх персональних даних не пізніше, ніж через два місяці після таких змін.
3.21. Асоційовані члени Асоціації не мають права обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації, а також брати участь в управлінні Асоціацією.
3.22. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України та інших країн, які є визнаними лідерами в галузі нейронаук і які сприяють діяльності Асоціації.
3.23. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Правлінню Асоціації. Кількість почесних членів Асоціації обмежена 15 особами.
3.24. Почесні члени Асоціації користуються правами і виконують обов’язки, передбаченими для асоційованих членів Асоціації.
4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ
4.1. Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із урахуванням внутрішніх документів Асоціації.
4.2. Керівними органами Асоціації є З’їзд, Правління та Контрольно-ревізійна комісія. Засідання керівних органів Асоціації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних сертифікованих комп’ютерних програм у вигляді онлайн-конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Асоціації та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (З’їзду, Правління).
4.3. Будь-яке засідання керівних органів Асоціації оформлюється Рішенням. Про форму засідання обов’язково вказується у Рішенні: якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у Рішенні обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
4.4. Найвищим органом Асоціації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління є З’їзд. Кожний другий з’їзд проводиться разом зі з’їздом нейрохірургів України. Всі члени Асоціації мають право брати участь в З’їзді Асоціації особисто або через своїх представників на підставі нотаріально оформленої довіреності.
4.4.1. Черговий З’їзд скликається Правлінням один раз на 2 (два) роки. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення доводяться до відома членів Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання З’їзду шляхом його опублікування на веб-сторінці Асоціації. З’їзд розглядає питання, винесені на його розгляд Правлінням, Президентом Асоціації, а також членами Асоціації.
4.4.2. Позачергові З’їзди скликаються за рішенням Правління, Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу не менше ніж 10% членів Асоціації. У разі прийняття рішення Правління або Контрольно-ревізійної комісії чи надходження вимоги від не менше ніж 10% членів Асоціації, Правління зобов’язане організувати проведення позачергового З’їзду у 30-денний строк. Рішення Правління Асоціації про проведення позачергового З’їзду із зазначенням дати, часу, місця проведення, ініціатора проведення позачергового З’їзду та питань, які виносяться на обговорення доводяться до відома членів Асоціації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення позачергового З’їзду шляхом його опублікування на веб-сторінці Асоціації. У випадку невиконання Правлінням обов’язку щодо скликання позачергового З’їзду за рішенням Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу членів Асоціації, вони можуть самостійно організувати проведення позачергового З’їзду. З цією метою ініціатор позачергового З’їзду визначає уповноваженого на це члена Асоціації, який вчиняє всі необхідні дії для організації проведення позачергового З’їзду, повідомлення членів асоціації тощо.
4.4.3. З’їзд Асоціації (черговий або позачерговий) вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 50% від загальної кількості членів Асоціації. Рішення З’їзду (чергового або позачергового) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від загальної кількості членів, присутніх на З’їзді шляхом прямого голосування. Рішення щодо питань, передбачених п. 4.4.4.2, п. 4.4.4.8, п. 4.4.4.10 приймаються не менш як 3/4 голосів членів Асоціації присутніх на З’їзді.
4.4.4. Виключною компетенцією З’їзду є:
4.4.4.1. визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
4.4.4.2. затвердження Статуту Асоціації і внесення до нього змін та доповнень;
4.4.4.3. прийняття рішення про створення юридичних осіб;
4.4.4.4. заслуховування звітів Президента Асоціації, Правління Асоціації, Контрольно-ревізійної комісії Асоціації та їх затвердження;
4.4.4.5. затвердження символіки та інших реквізитів Асоціації;
4.4.4.6. затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Асоціації;
4.4.4.7. обрання та відкликання Президента Асоціації, членів Правління;
4.4.4.8. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;
4.4.4.9. визначення розміру вступних, членських та інших внесків;
4.4.4.10. прийняття рішень про розпорядження майном та коштами Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації;
4.4.4.11. затвердження рішення Правління про виключення із членів Асоціації;
4.4.5. З’їзд може вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації, в тому числі ті, які віднесені до компетенції інших органів Асоціації.
4.4.6. Головує на засіданнях З’їзду Президент Асоціації або інша особа, призначена Правлінням. Хід З’їзду протоколюється. Протоколи засідань З’їзду ведуться секретарем З’їзду, який обирається З’їздом, підписуються Головою і секретарем З’їзду.
4.5. У період між засіданнями З’їзду постійно діючим керівним органом Асоціації є Правління Асоціації (далі – Правління).
4.5.1. До складу Правління входять Президент, віце-Президент, відповідальний секретар, скарбник, радник Президента, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», за посадою.
4.5.2. Члени Правління обираються на строк повноважень Президента Асоціації, за поданням якого їх обрано. У разі дострокового припинення повноважень Президента, строк повноважень членів Правління припиняється одночасно з обранням нового Президента Асоціації.
4.5.3. Перший склад Правління Асоціації обирається З’їздом Асоціації.
4.5.4. Починаючи з других виборів складу Правління, члени Правління (крім Президента Асоціації) затверджуються на З’їзді Асоціації за поданням новообраного Президента Асоціації. Питання щодо затвердження складу Правління вирішується одночасно з питанням про обрання Президента Асоціації.
4.5.5. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Асоціації не рідше, ніж раз на 6 місяців. Про час, місце та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Президентом Асоціації за власною ініціативою або за ініціативою третини членів Правління. Засідання Правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.
4.5.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Рішення Правління є правомочним, якщо в його роботі беруть участь більшість від обраного складу правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос Президента Асоціації є вирішальним.
4.5.7. До повноважень Правління Асоціації належить:
4.5.7.1. забезпечення виконання рішень З’їзду Асоціації;
4.5.7.2. опрацювання порядку денного чергового З’їзду, винесення на розгляд З’їзду змін та доповнень до цього Статуту;
4.5.7.3. скликання позачергового З’їзду Асоціації у випадках, передбачених цим Статутом;
4.5.7.4. вирішення питання щодо поданих заяв про прийняття до Асоціації нових членів та припинення членства в Асоціації;
4.5.7.5. контроль за дотриманням прав та обов’язків членів Асоціації;
4.5.7.6. визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Асоціації;
4.5.7.7. прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Асоціації;
4.5.7.8. прийняття рішень про виключення із членів Асоціації;
4.5.7.9. затвердження річного бюджету Асоціації, розгляд питання про його виконання, кошторис доходів і витрат;
4.5.7.10. створення постійних та тимчасових комісій з окремих напрямків роботи Асоціації та затвердження положення про них, заслуховування звітів про їх роботу,
4.5.7.11. розгляд та затвердження заходів щодо морального та матеріального стимулювання членів Асоціації;
4.5.7.12. обговорення питань, пов’язаних з участю Асоціації в діяльності міжнародних організацій;
4.5.7.13. розгляд пропозиції щодо створення Асоціацією господарських структур;
4.5.7.14. інформування громадськості про діяльність Асоціації;
4.5.7.15. скликання з’їздів, конференції, семінарів Асоціації та Пленумів Правління;
4.5.7.16. здійснення в межах, затверджених З’їздом, розпорядження майном та коштами Асоціації.
4.6. Головою Правління є Президент Асоціації, який здійснює керівництво роботою Асоціації в період між засіданнями Правління.
4.6.1. Президент Асоціації обирається З’їздом строком на 2 (два) роки не більше 2 (двох) каденцій поспіль.
4.6.2. Кандидатуру Президента Асоціації може запропонувати будь-який член Асоціації. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Президента Асоціації подаються Правлінню Асоціації не пізніше ніж за рік до проведення чергового З’їзду Асоціації. До пропозиції щодо кандидатури на посаду Президента Асоціації додаються:
4.6.2.1 згода кандидата у Президента Асоціації на його обрання;
4.6.2.2 біографічні дані кандидата у Президенти Асоціації з інформацією щодо освіти, досвіду, наукової діяльності, участі у діяльності Асоціації та іншої необхідної інформації;
4.6.2.3 програма кандидата у Президента Асоціації;
4.6.2.4 подання кандидата у Президенти Асоціації щодо кандидатів до складу правління Асоціації. До подання додаються документи визначені підпунктами 4.6.2.1., 4.6.2.2., 4.6.2.5 щодо кожного кандидата у члени Правління;
4.6.2.5 Згода кандидата у Президенти Асоціації на збір та обробку його персональних даних.
4.6.3. Інформація щодо поданих пропозицій щодо кандидатур на посаду Президента Асоціації з доданими документами розміщується на офіційному веб-сайті Асоціації для публічного обговорення.
4.6.4. За результатами публічного обговорення, Правління Асоціації визначає двох кандидатів у Президенти Асоціації та включає до порядку денного З’їзду Асоціації питання щодо обрання Президента Асоціації з двох запропонованих кандидатур.
4.6.5. Голосування за Президента Асоціації відбувається з використанням бюлетнів. До бюлетеня для голосування за Президента Асоціації одночасно включаються питання щодо затвердження складу Правління Асоціації, відповідно до подання кандидата у Президенти Асоціації.
4.6.6. Обраним Президентом Асоціації вважається той кандидат, який набрав більшу кількість голосів. У разі рівності голосів обраним вважається кандидат у Президенти Асоціації, строк членства якого в асоціації є більшим. У разі рівного строку членства в Асоціації, обраним вважається старший за віком кандидат у Президенти Асоціації.
4.6.7. Затвердженим складом Правління вважається склад Правління, відповідно до подання обраного Президента Асоціації.
4.6.8. Президент Асоціації:
4.6.8.1. діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію у її відносинах з юридичними і фізичними особами та органами державної влади;
4.6.8.2. видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи;
4.6.8.3. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації;
4.6.8.4. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Асоціації;
4.6.8.5. вирішує інші питання діяльності Асоціації відповідно до мети та основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Асоціації та даним Статутом;
4.6.8.6. має право підписання угод, фінансових документів Асоціації;
4.6.8.7. має право першого підпису на документах, відкриття, управління та закриття рахунків у банках
4.6.8.8. організовує підготовку засідання Правління;
4.6.8.9. керує роботою Правління і звітує про роботу Правління на З’їздах та Пленумах Правління;
4.6.8.10. здійснює позачергове звітування на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації;
4.6.9. Рішення Президента оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.
4.6.10. Президент Асоціації може бути відкликаний з посади за рішенням З’їзду за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався:
– за власним бажанням;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Асоціації;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Асоціації чи її членам;
4.6.11. У разі, якщо Президент Асоціації не може приступити до своїх обов’язків протягом більше як 6 (шести) місяців Правління Асоціації скликає позачерговий З’їзд для обговорення становища та питання про керівництво Асоціацією.
4.7. У випадках тимчасової відсутності Президента Асоціації його обов’язки виконує Віце-президент Асоціації.
4.7.1. Віце-президент Асоціації за дорученням Президента Асоціації представляє Асоціацію перед органами влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності, будь-якими третіми особами;
4.8. Відповідальний секретар Асоціації здійснює такі функції:
4.8.1. підготовка засідань Правління, проектів перспективних і поточних планів роботи;
4.8.2. встановлення та підтримка постійних зв’язків з відокремленими підрозділами Асоціації;
4.8.3. підтримання робочих контактів з усіма партнерськими організаціями в Україні і за її межами з питань діяльності Асоціації;
4.8.4. постійний контроль за надходженням і відрахуванням коштів на рахунках Асоціації.
4.9. Скарбник Асоціації проводить роботу по збору та обліку вступних та щорічних внесків членів Асоціації.
4.10. Радник Президента Асоціації виконує консультативну роботу з питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації та діє на підставі Положення про Радника Президента, що затверджується Правлінням Асоціації.
4.11. Контрольно-ревізійна комісія обирається З’їздом з числа членів Асоціації в складі трьох членів строком на 2 (два) роки. Одна і та сама особа не може бути членом контрольно-ревізійної комісії більше ніж два терміни поспіль. Члени контрольно-ревізійної комісії не можуть входити до складу інших керівних органів Асоціації.
4.12. До повноважень Контрольно-ревізійної комісії належать:
4.12.1. нагляд діяльністю Правління;
4.12.2. вирішення конфліктних ситуації всередині Асоціації;
4.12.3. прийняття рішення про скликання позачергового З’їзду Асоціації, зокрема у разі грубих порушень Статуту Правлінням Асоціації чи його членами;
4.12.4. здійснює перевірку діяльності суб’єктів Асоціації, установ та організацій, заснованих Асоціацією;
4.12.5. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Асоціації;
4.12.6. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Асоціації до затвердження З’їздом річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Асоціації;
4.12.7. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації;
4.12.8. надання звітів перевірок та ревізій З’їзду для прийняття відповідних рішень.
4.13. Контрольно-ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи компетентних осіб, які не є членами Асоціації.
4.14. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна З’їзду Асоціації.
4.15. На першому засіданні контрольно-ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Контрольно-ревізійної комісії, який:
4.15.1. керує роботою Контрольно-ревізійної комісії;
4.15.2. скликає засідання Контрольно-ревізійної комісії та головує на засіданнях Контрольно-ревізійної комісії ;
4.15.3. підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Контрольно-ревізійної комісії.
4.16. Контрольно-ревізійна комісія є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Контрольно-ревізійної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Контрольно-ревізійної комісії є вирішальним.

5. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ
5.1. Почесний Президент Асоціації виступає гарантом стабільності забезпечення найвищої ефективності функціонування Асоціації, додержання інтересів і прав членів Асоціації.
5.2. Почесним Президентом Асоціації є попередній Президент Асоціації.
5.3. Почесний Президент Асоціації має право:
– представляти Асоціацію перед органами влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності, будь-якими третіми особами;
– бути присутнім на З’їзді та засіданнях Правління Асоціації;
– виступати на З’їзді/засіданнях Правління Асоціації;
– висловлювати свою думку з питань, що розглядаються на З’їзді/засіданнях Правління Асоціації;
– брати участь у заходах Асоціації.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ
6.1. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Асоціацією, а також невтручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Звітування керівних органів перед членами Асоціації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань, проводиться на З’їзді.
6.2. Президент Асоціації зобов’язаний у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
6.3. Правління Асоціації має забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.
6.4. Президент Асоціації, Правління Асоціації, Контрольно-ревізійна комісія Асоціації є підзвітними З’їзду Асоціації.
6.5. Президент Асоціації та Правління Асоціації звітують про свою діяльність не рідше одного разу на два роки на черговому З’їзді Асоціації.
6.6. З’їзд Асоціації приймає рішення про затвердження звіту Президента Асоціації, Правління Асоціації та Контрольно-ревізійної комісії Асоціації.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
7.1. Оскарження рішень, дій і бездіяльності керівних органів Асоціації відбувається у відповідності з чинними законодавством України та положеннями цього Статуту.
7.2. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.
7.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента Асоціації або члена Правління подається до Контрольно-ревізійної комісії, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який звернувся зі скаргою, а також Президента Асоціації або члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Такі скарги розглядаються Контрольно-ревізійною комісією Асоціації в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження. У разі відхилення скарги Контрольно-ревізійною комісією, повторна скарга подається З’їзду Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який звернувся зі скаргою, а також Президента або члена Правління Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.4. Рішення, дії та бездіяльність Правління можуть бути оскаржені на З’їзді.
7.5. На дії, бездіяльність або рішення З’їзду Асоціації скарга подається до суду відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ
8.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються рішенням Правління Асоціації за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання членів відокремленого підрозділу, у складі не менше 3 осіб.
8.2. Відокремлені підрозділи Асоціації підпорядковуються Правлінню Асоціації. Рішення про припинення діяльності (саморозпуск, закриття) відокремленого підрозділу приймається Правлінням відповідно до цього Статуту.
8.3. Відокремлені підрозділи Асоціації не є юридичними особами.
8.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Асоціації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.
8.5. Відокремлені підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються Законами України, цим Статутом, положенням про відповідний відокремлений підрозділ.
8.6. Асоціація може припинити діяльність відокремленого підрозділу за рішенням Правління Асоціації.
8.7. Відокремлений підрозділ Асоціації очолюється Головою відокремленого підрозділу, який призначається Правлінням Асоціації строком на 2 роки і діє на підставі довіреності. Голова відокремленого підрозділу повинен бути членом Асоціації.
8.8. Відокремлені підрозділи наділені такими повноваженнями:
8.8.1. представляти Асоціацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
8.8.2. реалізувати статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно з наданими Правлінням Асоціації повноваженнями;
8.8.3. проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
8.9. Голова відокремленого підрозділу має право:
8.9.1. приймати рішення про використання назви та символіки Асоціації для реалізації завдань Асоціації;
8.9.2. звертатися до керівних органів Асоціації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Асоціації;
8.10. Голова відокремленого підрозділу зобов’язаний:
8.10.1. дотримуватися вимог Статуту Асоціації;
8.10.2. виконувати рішення керівних органів Асоціації;
8.10.3. не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Асоціації.
8.11. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів З’їздом Асоціації.
9. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ
9.1. Власністю Асоціації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.
9.2. Асоціація, для виконання своїх статутних цілей має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке, відповідно до закону, передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування.
9.3. Джерелами формування майна та коштів Асоціації можуть бути:
9.3.1. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, спонсорської допомоги чи добровільних пожертвувань;
9.3.2. дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, міжнародних фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;
9.3.3. благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
9.3.4. членські внески;
9.3.5. спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів міжнародних та вітчизняних організацій;
9.3.6. надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;
9.3.7. цільові надходження на виконання благодійних програм.
9.4. Кошти використовуються на виконання статутних завдань, статутної мети Асоціації;
9.5. Асоціація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.
9.6. Отримані доходи або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
9.7. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
9.8. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.
9.9. Діяльність Асоціації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
10.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням З’їзду Асоціації.
10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як  3/4 (три четвертих) голосів членів Асоціації від кількості присутніх на З’їзді Асоціації членів.
10.3. Зміни, що вноситимуться до статутних документів Асоціації мають бути повідомлені уповноваженому органу з питань реєстрації у встановленому законом порядку.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
11.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
11.1.1. за рішенням З’їзду, у визначеному Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
11.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
11.2. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.3. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається З’їздом не менш як 3/4 (трьома четвертими) голосів присутніх членів Асоціації. З’їзд створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його саморозпуску відповідно до цього Статуту.
11.4. У разі саморозпуску Асоціації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням З’їзду на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) неприбутковому громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
11.5. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення З’їзду про припинення діяльності у зв’язку з реорганізацією відповідно до законодавства.
11.6. Вступ Асоціації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об’єднання і не має наслідком припинення її діяльності.
11.7. Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.8. Припинення діяльності Асоціації відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
11.9. У разі припинення діяльності Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.