Положення про членство в асоціації

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
3.1. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.
3.2. Члени Асоціації також можуть входити до інших українських та міжнародних товариств і асоціацій, як індивідуальні члени цих організацій.
3.3. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, працюють у галузі нейрохірургії, суміжних спеціальностях, або активно сприяють її діяльності та мають стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років, визнають цей Статут, виконують його вимоги, сплачують членські внески і беруть участь в діяльності Асоціації.
3.4. Громадяни інших держав та особи без громадянства можуть мати статус асоційованого або почесного члена Асоціації.
3.5. Прийняття у члени Асоціації проводиться на підставі особистих заяв громадян за рішенням Правління Асоціації. Це рішення затверджується на черговому З’їзді Асоціації.
3.6. Члени Асоціації сплачують членські внески згідно із Порядком внесення та розмірів вступних та членських внесків, що затверджується З’їздом Асоціації.
3.7. Членство в Асоціації припиняється у разі:
3.7.1. добровільного виходу з Асоціації;
3.7.2. автоматичного припинення членства;
3.7.3. виключення з членства Асоціації.
3.8. Добровільний вихід з Асоціації здійснюється шляхом подання до Президента письмової заяви про вихід. Рішення Правління Асоціації у разі добровільного виходу з Асоціації не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.
3.9. Автоматичне припинення членства в Асоціації відбувається у разі смерті члена Асоціації, визнання його недієздатним, а також у випадку припинення діяльності Асоціації.
3.10. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації за рішенням Правління Асоціації із подальшим затвердженням рішення З’їздом Асоціації з таких підстав:
таких підстав:
– недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації, а також невиконання рішень органів управління Асоціації;
– вчинення діянь, що суперечать статутній меті Асоціації та/або завдають шкоду її репутації;
– виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;
– систематична несплата членських внесків.
3.11. Член Асоціації, який не вносить протягом 12-ти місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів Асоціації, що оформляється рішенням Правління Асоціації.
3.12. У випадку припинення членства в Асоціації майно та кошти, передані членом Асоціації в якості вступних, членських та інших внесків до Асоціації, не повертаються.
3.13. Члени Асоціації мають право:
– брати участь у діяльності Асоціації, а саме в роботі керівних органів Асоціації, її відокремлені підрозділи, а також у реалізації програм, проектів та заходів Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Асоціації;
– обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і внутрішніми документами Асоціації;
– подавати пропозиції керівним органам Асоціації щодо вдосконалення діяльності Асоціації;
– ініціювати створення відокремлених підрозділів Асоціації для виконання статутних завдань Асоціації в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;
– вимагати розгляду на З’їзді Асоціації будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;
– брати участь у всіх заходах Асоціації (з правом голосу);
– представляти Асоціацію на міжнародних заходах (конгресах, конференціях та ін.);
– друкувати наукові роботи в друкованих виданнях Асоціації і безкоштовно одержувати друковану періодику Асоціації.
– одержати Посвідчення члена Асоціації;
– одержувати інформаційну та іншу допомогу з боку Асоціації під час проведення навчання, у тому числі циклів підвищення кваліфікації;
– одержувати повну та достовірну інформацію з питань діяльності Асоціації;
– звертатися з заявами, запитаннями і пропозиціями до будь-якого органу Асоціації і отримувати відповіді на них по суті;
– обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
– одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів, у діяльності, що відповідає меті Асоціації на умовах, затверджених Правлінням;
– ознайомлюватися із протоколами З’їзду та рішеннями інших керівних органів Асоціації;
– добровільно виходити з членства в Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;
– брати участь у фінансуванні програм та заходів Асоціації, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Асоціацією чи створеними нею організаціями, установами і підприємствами
3.14. Члени Асоціації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями З’їзду, Правління та іншими внутрішніми документами Асоціації.
3.15. Члени Асоціації зобов’язані:
– дотримуватись вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації;
– виконувати рішення З’їзду та Правління Асоціації;
– своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески;
– сприяти досягненню основних завдань та мети Асоціації;
– утримуватися від дій, які завдають шкоди Асоціації і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;
– надавати всебічну допомогу Асоціації в реалізації її статутної мети;
– своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації;
– інформувати керівні органи Асоціації про факти, що можуть вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту;
– нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.
3.16. Асоційованими членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, які припинили практичну лікувальну і педагогічну діяльність через вихід на пенсію, або через інші причини, та прийняті до складу асоційованих членів Асоціації в порядку, визначеному цим Статутом.
3.17. Прийом до складу асоційованих членів Асоціації здійснюється на підставі особистих заяв громадян за рішенням Правління Асоціації. Це рішення затверджується на черговому З’їзді Асоціації.
3.18. Припинення асоційованого членства в Асоціації здійснюється у випадках та порядку, передбаченому для членів Асоціації.
3.19. Права асоційованого члена Асоціації:
– на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Асоціації;
– брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією, за винятком випадків, визначених цим Статутом;
– дорадчого голосу під час проведення З’їзду Асоціації;
– надавати відповідним органам Асоціації пропозиції щодо діяльності Асоціації;
– звертатися до органів Асоціації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Асоціації;
– брати участь у заходах, які організовує Асоціація, користуватись послугами, які надає Асоціація;
– брати участь у соціальній та благодійній допомозі, що здійснюється Асоціацією.
3.20. Обов’язки асоційованого члена Асоціації:
– у своїй діяльності, якщо вона стосується Асоціації, керуватися Статутом та внутрішніми положеннями Асоціації;
– не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Асоціації;
– утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Асоціації, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації;
– не порушувати прав інших членів Асоціації, в т. ч. асоційованих у відносинах з Асоціацією;
– підтримувати авторитет та ділову репутацію Асоціації;
– зазначати в заяві про вступ в асоційовані члени свої актуальні контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти, тощо);
– повідомляти Асоціацію про зміну своїх персональних даних не пізніше, ніж через два місяці після таких змін.
3.21. Асоційовані члени Асоціації не мають права обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації, а також брати участь в управлінні Асоціацією.
3.22. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України та інших країн, які є визнаними лідерами в галузі нейронаук і які сприяють діяльності Асоціації.
3.23. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Правлінню Асоціації. Кількість почесних членів Асоціації обмежена 15 особами. Почесні члени Асоціації користуються правами і виконують обов’язки, передбаченими для асоційованих членів Асоціації.